حلقه کاتبان kateban.com kateban.com فرصتي هم به ديگران https://toranj.kateban.com/post/1171 fa ]]> kateban.com پايگاهي اطلاع رساني براي بهره نبردن كاربر https://toranj.kateban.com/post/1170 fa ]]> kateban.com بر چاپار Word https://toranj.kateban.com/post/1094 fa ]]> kateban.com کریستن سن و خرید نسخه های شرقی https://toranj.kateban.com/post/1084 fa ]]> kateban.com دستخط فارسی آرمینیوس وامبری https://toranj.kateban.com/post/1080 fa ]]> kateban.com كتابخانة ملي در دائره المعارف كتابداري https://toranj.kateban.com/post/1075 fa ]]> kateban.com همچنان مشغول استخراج و صدور سند https://toranj.kateban.com/post/876 fa ]]> kateban.com آيا معرفي سند و نسخة خطي از قيمت آن خواهد كاست؟! https://toranj.kateban.com/post/874 fa ]]> kateban.com آرشيو و مارشيو https://toranj.kateban.com/post/656 fa ]]> kateban.com درگذشت خانم موکمینووا https://toranj.kateban.com/post/644 fa ]]> kateban.com چراغ سپاسگزاري هرگز خاموش نمي شود https://toranj.kateban.com/post/588 fa ]]> kateban.com بلبشوي ثبت آثار ايراني در حافظة جهاني https://toranj.kateban.com/post/566 fa ]]> kateban.com درگذشت مورخ هنر سغديان https://toranj.kateban.com/post/565 fa ]]> kateban.com نظر کاربر در فهرست نویسی نسخه های خطی https://toranj.kateban.com/post/558 fa ]]> kateban.com آفات معرفی آثار فرهنگی https://toranj.kateban.com/post/490 fa ]]> kateban.com نسخه شناسی به مثابه موجودی زنده https://toranj.kateban.com/post/474 fa

هر موجود زنده ای چهار ویژگی دارد :

حرکت می کند،

رشد می کند،

تأثیر پذیرفته و می گذارد،

تولید مثل می کند.

هرموجودی که یکی از این اعمال را انجام ندهد زنده نیست . بیشتر وارد مباحث زیست شناسی نمی شوم .

من نسخه شناسی [1] را موجود زنده ای می دانم که باید : حرکت کند ، رشد کند ، تأثیر بپذیرد و بگذارد ، و تولید مثل کند . اگر نسخه شناسی نتواند این کارها را انجام دهد زنده نیست .

]]> kateban.com فابریانو : سنت کاغذ سازی ایتالیا https://toranj.kateban.com/post/423 fa ]]> kateban.com