لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۵۰٫۵۸۷ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۰ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۱۷
  بازدید از این یادداشت : ۲٫۰۶۸

  پر بازدیدترین یادداشت ها :

  يكي از پژوهشكده هاي موجود در ايران قصد دارد در اسفند ماه امسال همايشي ملي برگزار كند. در فراخوان همايش آمده :

  چكيدة مقاله هاي فارسي در محيط word با قلم بدر 13 و چكيدة انگليسي آن در محيط Times New Roman با قلم 10 نوشته شود. اصل مقاله دريافتي نيز با قلم بدر 14 نوشته شود و همراه CD ارسال گردد.

  ذكر نشاني الكترونيكي و شمارة تماس نويسنده در برگه پيوست خلاصه مقاله الزامي است .

  اگر از ماهيت محيط Times New Roman نپرسيم كه چيست ، و از موضوع مقالة دريافتي نيز نپرسيم كه به چه معني است ، بنظر ميرسد مقصود نويسنده فراخوان آن بوده كه نويسندگان ابتدا چكيدة مقاله و سپس اصل مقاله را در محيط word  تايپ كنند سپس آن را پرينت كرده و فايل آن را هم در CD قرار دهند و سپس براي پژوهشكده بفرستند . چگونه ؟ معلوم نيست . با دبيرخانة همايش تماس گرفتم كه مقاله را چگونه بفرستيم ؟ يكي (مسئول يا غير مسئول) پاسخ داد : "يا پست كنيد يا خودتان شخصأ تحويل دهيد" . البته اين هم راهي است ! نويسنده ملزم به ذكر نشاني الكترونيكي خود است اما برگزاركننده نيست. بايد اصل مقاله را در CD قرار داد و در بستة پستي قرار داد تا شايد در راه بشكند ، اما نمي توان آن را بصورت پست الكترونيكي فرستاد!

  پيشنهاد ميشود :

  مقاله اي را كه بايد شخصأ تحويل داد بهتر باشد با دست نوشته شود.

  مقاله اي را كه بايد پست كرد بهتر باشد تايپ شود.

  و مقاله را كه بايد با پست الكترونيكي فرستاد بهتر باشد در محيط word تايپ كرد.

  نمي توان ادعاي حضور در محيط word داشت و بر چاپار پست نشست.

  سه شنبه ۲۶ تير ۱۳۸۶ ساعت ۹:۱۶
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت